Tuyển Nhân Sự Mở Rộng Showroom

Công ty đang có chiến lược mở thêm 02 showroom tại TP.HCM do vậy Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều vị trí nhân sự để chuẩn bị cho 02 showroom mới